Informatie over het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) als draaischijf in een netwerk tussen ouder, school en kind

Het is de taak van elke leerkracht om aan signaaldetectie te doen en gepast met deze signalen om te gaan. Vaak kan de school binnen het kader van haar zorgbeleid en leerlingbegeleiding zelf rond deze signalen werken. Leerkrachten zijn echter geen hulpverleners. Een school kan twijfelen en zich afvragen of er niet meer begeleiding nodig is dan zij zelf kan garanderen. In zo'n geval richt de school zich in samenspraak met de leerling en de ouders het best tot het CLB.

Het CLB doet, in samenspraak met de school, de leerling en de ouders aan vraagverheldering, bekijkt wat alle betrokkenen zelf kunnen opnemen, of er eventueel moet doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde hulp. Het CLB krijgt immers vanuit het  CLB-decreet de belangrijke rol van draaischijf tussen onderwijs, de welzijns- en gezondheidssector. CLB's vormen in het verlengde daarvan een netwerk met de diensten uit hun regio die hulp aan jongeren kunnen bieden.

Decretaal gezien zijn mensen die in kansarmoede leven een prioritaire doelgroep voor het CLB. Dit betekent dat het CLB hier met voorrang aandacht aan moet besteden. Dit kan door zelf meer aanklampend te werken en via een gerichte samenwerking met en  doorverwijzing naar de netwerkpartners.


Signaal/vraag leerling / ouder → leerkracht → zorg coördinator / leerlingenbegeleider / directeur → CLB → organisaties

Volgende stappen en aanknopingspunten kan je in het achterhoofd houden:


  • Bekijk eerst intern hoe een probleem kan opgelost worden. Zijn er afspraken binnen de school?


  • Gesprek tussen school en ouders:

Wat is er aan de hand?

Kunnen we  samen een oplossing vinden?

Weet je welke rechten je hebt?

Weet je waar je terecht kan?


  • CLB kan ingeschakeld worden.CLB in 15-vragen

https://clb-ami2.be/publicaties/clb-in-15-vragen


-Clb's:

-GO! CLB Genk

          https://www.go-clb.be/


-Vrij CLB Limburg Afdeling Genk

 www.vclblimburg.be/genkVincentius Genk-Zutendaal © 2017